Địa điểm: Xã hiệp thạnh, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Công suất: 78MW

Hạng mục tham gia: Vận hành nhà máy(O&M)