Nhà máy điện mặt trời Đầm Trà Ổ

 

Địa điểm: Đầm Trà Ổ

Công suất: 50 MW

Hạng mục tham gia: Vận hành bảo trì dự án điện mặt trời