TRANG TRẠI NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP SƠN THÀNH

 

Địa điểm: xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Tổng công suất: 3 MWp

Dịch vụ cung cấp: Thí nghiệm chất lượng điện năng